2024 жылдың 22 сәуірінде «Қостанайауылшаруашылығыколледжі» КМҚК базасындахалықаралыққатысумен «GYLYMI SAIAHAT» Республикалықғылымфестиваліөтті.

Ұйымдастырушылар: Қостанайоблысыәкімдігібілімбасқармасының «Әдістемелікорталығы» КММ және «Қостанайауылшаруашылығыколледжі» КМҚК.

Мақсаты: ғылыми-техникалықмамандықтардыстуденттер, педагогикалықұжым, ата-аналарқауымы, оқуорындарыныңмұғалімдері, әлеуметтіксеріктестерарасындакеңіненнасихаттау.

Мақсатты аудитория: Ресейдегі, ҚазақстандағыТжКБоқуорындары, мектептер, әлеуметтіксеріктестер.

Ғылымфестиваліеңкеңаудиторияғаарналған. Оныңміндеті– ғылымиізденістіңөмірсапасынқалайжақсартатынын, қазіргізаманғыадамғақандайперспективалардыашатынынайту. Бұлғылымныңжетістіктеріментанысу, зерттеудіңалдыңғышебінде не болыпжатқандығытуралытікелейақпарат.

Ғылымиәзірлемелеркөрмесі, шеберліксыныптары, секцияларжұмысы

Жеңімпаздардымарапаттауқарбаласкүндіаяқтады.